Условия за ползване

Използвайки сайта www.ecocottonclub.com се счита, че сте съгласни и приемате и с описаните тук Общи условия. 

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта, за краткост наричан „уеб сайта” между  собственика на сайта, наричан за краткост „Продавач” и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки, независимо с регистрация в сайта или без такава, за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител”.  

Предмет на общите условия:

www.ecocottonclub.com предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена,  или без регистация, чрез използване на предоставените телефони, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски практики както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора.

Продавачът се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които потребителят вижда на своя монитор зависят и от самия монитор, от настройките на цветовете, а дори и от ъгъла, под който се наблюдава изображението на монитора, продавачът не може да гарантира, че монитор на потребителя ще покаже истинските цветове. www.ecocottonclub.com не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Регистрация:

Потребителят може да прави онлайн покупки след регистрация на акаунт, като гост, по мейл sales@thequill.eu и директно по телефона. Ние ще се свържем с вас на посочения от вас телефон за потвърждение на пратката.

При попълване на формата за регистрация, потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата на www.ecocottonclub.com данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни и пълни.
Ако потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпилите промени в рамките на указания по-горе срок, уеб сайтът има право да спре незабавно и без предизвестие регистрацията на съответния потребител.

При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Уеб сайтът има право да събира и обработва информация за своите потребители във връзка с обичайната дейност на онлайн магазина, както и за предлагане на нови стоки и услуги. Всеки един потребител с приемането на Общите условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от потребителя за това.

При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на уеб сайта. 
Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след като продавачът се свърже по телефона или посредством e-mail съобщение с потребителя, който от своя страна трябва още веднъж недвусмислено да потвърди направената поръчка.

От съображения за сигурност когато потребителят направи поръчка се записва неговия IP адрес и името на интернет доставчика му.

Отказ:

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:

Права и задължения на страните

Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката. Продавачът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.
Продавачът има право да изпраща на регистрираните на уеб сайта потребители незаявени предварително търговски съобщения до потребителите, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми уеб сайта. С оглед сигурността на потребителското име и парола, при напускане на онлайн магазина винаги да натиска бутона за „Изход”. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока, както и разходите по доставката.

Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн  системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина.

Ако потребителят на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, уеб сайтът има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.

Промени в Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от уеб сайта. Изменените общи условия ще бъдат достъпни чрез сложената на видно място на сайта препратка (линк). Промените в Общите условия не засягат отношенията между потребителя и уеб сайта, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на общите условия заявка за покупка на стоки. 

Общите условия за ползване са съобразени с Българското Търговско право, със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни. За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилагат действащото законодателство на Република България.